Mẫu hợp đồng thuê nhà

   HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Số: …../2019/HĐTN Hôm nay, ngày ………  tháng ……..  năm ………chúng tôi gồm có: 1.   BÊN CHO THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê ):

xem chi tiết
Mẫu hợp đồng thuê xưởng

HỢP ĐỒNG THUÊ XƯỞNG (Số: ……………./HĐTX) Hôm nay, ngày … ………, tại ………………………., chúng tôi gồm có:  1.  BÊN CHO THUÊ XƯỞNG (Sau đây được gọi riêng là “Bên A”)

xem chi tiết
Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng bất động sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Hôm nay, ngày …….  tháng

xem chi tiết