Danh mục 33 Biểu mẫu giải quyết việc dân sự theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/8/2018

DANH MỤC

33 BIỂU MẪU TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mu số 01-VDS

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mu số 02-VDS

Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mu số 03-VDS

Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mu số 04-VDS

Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mu số 05-VDS

Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mu số 06-VDS

Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mu số 07-VDS

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mu số 08-VDS

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mu số 09-VDS

Thông báo thụ lý việc dân sự

Mu số 10-VDS

Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mu số 11-VDS

Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mu số 12-VDS

Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Mu số 13-VDS

Giấy triệu tập người làm chứng

Mu số 14-VDS

Quyết định trưng cầu giám định

Mu số 15-VDS

Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mu số 16-VDS

Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mu số 17-VDS

Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mu số 18-VDS

Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

Mu số 19-VDS

Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mu số 20-VDS

Quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự

Mu số 21-VDS

Biên bản phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mu số 22-VDS

Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mu số 23-VDS

Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mu số 24-VDS

Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mu số 25-VDS

Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mu số 26-YDS

Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

Mu số 27-VDS

Quyết định phúc thm giải quyết việc dân sự

Mu số 28-VDS

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Mu số 29-VDS

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Mu số 30-VDS

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Mu số 31-VDS

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Mu số 32-VDS

Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Mu s 33-YDS

Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Bài viết khác