Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng bất động sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Hôm nay, ngày …….  tháng ……  năm ………..chúng tôi gồm có:

 • BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN (sau đây gọi tắt là Bên A”):

Ông (bà): ……………………………………… ..Sinh năm:………………        

Số CMND/CCCD: ………………………………cấp ngày  …… ………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………

Và ông (bà):……………………………………….     Sinh năm:………………  

Số CMND/CCCD: ………………………………..cấp ngày  ……………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………

 • BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN (sau đây gọi tắt là Bên B”):

Ông (bà): ………………………………… Sinh năm:………………       

Số CMND/CCCD: ……………….………………..cấp ngày ……………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………

Và ông (bà):……………………………… Sinh năm:………………

Số CMND/CCCD: ……………………………….cấp ngày  ………………. ..………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng này với các nội dung như sau:

Điều 1. Bất động sản chuyển nhượng

Bên A đồng ý chuyển nhượng, Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng bất động sản của Bên A nêu tại điều này theo thông tin như sau:

 • (Đất/Căn nhà)……………… tọa lạc tại địa chỉ:……………………….…………………………….. ;
 • Thửa đất số :………… ;Tờ bản đồ số: …………; Loại đất:………………………
 • Diện tích…………….……………………………………….. ………..;
 • Diện tích nhà:……………; Tổng diện tích sàn:……………. ; Số tầng:………. ….;
 • Theo Giấy CNQSD đất và tài sản gắn liền với đất số vào sổ:…………………… do UBND ………………….cấp ngày……………;
 • Thông tin khác (nếu có) :……………………………………………………………………………..

Điều 2. Giá chuyển nhượng, thanh toán và thời hạn ký hợp đồng công chứng

 • Giá hai bên thỏa thuận để chuyển nhượng bất động sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là:………………………..(Bằng chữ:………………………………………….;
 • Bên B sẽ thanh toán số tiền nêu tại Điều 2.1 của hợp đồng này cho Bên A thành nhiều đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cụ thể:
 • Đợt 1: Chính là tiền đặt cọc theo Điều 3 của hợp đồng này (Tại thời điểm ký hợp đồng công chứng, số tiền đặt cọc này sẽ được cấn trừ vào tiền thanh toán đợt 1);
 • Đợt 2: Tại thời điểm hai bên ký hợp đồng công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng, Bên B sẽ thanh toán tiếp cho Bên A số tiền………………………………..(Bằng chữ:……………………………………………………….);
 • Đợt 3: Ngày………………………hoặc khi…………………………………………..Bên B sẽ thanh toán tiếp cho Bên A số tiền còn lại là …………………….. (Bằng chữ:………………………………………………).
 • Thời hạn để hai bên ký kết và công chứng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nêu tại Điều 1 trên tại tổ chức hành nghề công chứng là ngày…….…………… hoặc trong vòng………………………………… kể từ ngày ký kết hợp đồng này.

Điều 3. Đặt cọc

 • Ngay khi ký kết hợp đồng đặt cọc này, Bên B đặt cọc cho Bên A để mua bất động sản nêu tại Điều 1 của Bên A với số tiền là………………… (Bằng chữ:…………………….………………………………….).
 • Hết thời hạn nêu tại Điều 2.3 của hợp đồng này, nếu Bên A không bán thì Bên A sẽ bị phạt cọc với số tiền gấp đôi số tiền đặt cọc tại Điều 3.1; nếu Bên B không mua thì Bên B sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc đã đưa cho Bên A.

Điều 4. Thỏa thuận về nộp thuế, phí và lệ phí

 • Thuế thu nhập cá nhân, tiền phạt hành chính, tiền thuế đất và tiền sử dụng đất (nếu có) sẽ do …………….nộp;
 • Tiền phí dịch vụ công chứng sẽ do ……………nộp;
 • Thuế trước bạ, các loại phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện việc đăng bộ/đăng ký sang tên bất động sản chuyển nhượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ do …………nộp.

Điều 5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên A

 • Cam kết bất động sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu của Bên A, không bị kê biên, tranh chấp, không bị cầm cố, thế chấp, không bị hạn chế quyền quản lý, sử dụng, định đoạt và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
 • Giữ nguyên hiện trạng bất động sản nêu trên, không tự ý đập phá, sửa chữa và thay đổi cấu trúc bên trong và bên ngoài của bất động sản trong thời hạn thực hiện hợp đồng này;
 • Cung cấp bản gốc CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác, bản gốc giấy chủ quyền bất động sản nêu tại Điều 1 và các giấy tờ cần thiết khác của Bên A theo yêu cầu của Tổ chức hành nghề công chứng để tiến hành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cho Bên B;
 • Đồng ý và chấp nhận cho Bên B chỉ định bất kỳ bên thứ ba nào đủ điều kiện để đứng tên trên hợp đồng công chứng nhận chuyển nhượng bất động sản trên từ Bên A; đồng ý và chấp nhận cho Bên B được quyền nhận đặt cọc chuyển nhượng lại quyền mua của Bên B theo hợp đồng này cho bên mua thứ ba khác.

Điều 6. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên B

 • Đã tìm hiểu, kiểm tra và biết rõ tình trạng hiện hữu thực tế của bất động sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;
 • Đã tìm hiểu và nắm rõ thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng liên quan đến bất động sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này.
 • Cung cấp bản gốc CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác và các giấy tờ cần thiết khác của Bên B theo yêu cầu của Tổ chức hành nghề công chứng để tiến hành việc công chứng hợp đồng nhận chuyển nhượng bất động nêu tại Điều 1 này từ Bên A.

Điều 7. Điều khoản thi hành

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào vi phạm trách nhiệm và nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng này thì phải chịu phạt cọc theo quy định tại Điều 3.2 của hợp đồng;
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu có tranh chấp phát sinh mà các bên không thể tự thương lượng và không giải quyết được, thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;
 • Hợp đồng này có 03 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết;
 • Hai bên cam kết đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Hai bên đồng ý ký tên, lăn tay vào bên dưới để thực hiện.

                                          Bên A (Bên bán)                                                                 Bên B (Bên mua)

                                 (ký, ghi rõ họ tên và lăn tay)                                                (ký, ghi rõ họ tên và lăn tay)   


NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có)
                                              

                     (Người làm chứng ký, ghi rõ họ tên, số CMND, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ)

Cảm ơn bạn đã tham khảo biễu mẫu trên của chúng tôi.

Lưu ý: Mẫu hợp đồng nêu trên của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật đến quý khách hàng để tham khảo chung, không phải là mẫu phù hợp áp dụng cho nhu cầu của từng khách hàng. Nếu có nhu cầu về mẫu hợp đồng cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 (Luật sư Tiến) – Zalo: 0909 586 490 – Emailtien.vu@olympiclaw.vn

Bài viết khác