Mẫu hợp đồng thuê xưởng

HỢP ĐỒNG THUÊ XƯỞNG

(Số: ……………./HĐTX)

Hôm nay, ngày … ………, tại ………………………., chúng tôi gồm có: 

1.  BÊN CHO THUÊ XƯỞNG (Sau đây được gọi riêng là “Bên A”)

Công ty/ông/bà:……………………………..

Mã số doanh nghiệp/CMND:……………………………

Địa chỉ:…………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà……………….… Chức vụ: ……………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………

2.  BÊN THUÊ XƯỞNG (Sau đây được gọi riêng là “Bên B)

Công ty/ông/bà:……………………………..

Mã số doanh nghiệp/CMND:……………….

Địa chỉ:…………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà………………….… Chức vụ: ……………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………

(Bên cho thuê và bên thuê được gọi chung là “Các bên/hai bên”)

Bằng văn bản này, các bên thống nhất cùng thỏa thuận ký hợp đồng này với các nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1   Bên A là chủ sở hữu nhà xưởng/công trình xây dựng tọa lạc tại…………………….. có diện tích sử dụng đất là……. m2, diện tích sàn xây dựng xưởng trên đất là…..… m2 có các trang thiết bị/tài sản khác gắn liền với nhà xưởng gồm…… (nếu có). Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng tài sản của Bên A là……………….(nếu có) , sau đây gọi tắt là “Nhà Xưởng

1.2   Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê Nhà Xương nêu trên để sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của Bên B.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

2.1   Thời hạn thuê là ……. năm được tính từ ngày ……… (ngày bàn giao Nhà Xưởng) đến ngày ……….…….

2.2   Trước khi hết thời hạn thuê của hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu của mỗi bên, các bên có thể thỏa thuận để gia hạn thời gian thuê của hợp đồng này.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1   Giá thuê Nhà Xưởng được cố định là: ………………………….. đ/m2/tháng (Bằng chữ:      ………đồng.)

3.2   Tiền thuê sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A vào ngày ……….hàng tháng.

3.3   Bên B có trách nhiệm đặt cọc (nếu có thỏa thuận) cho Bên A số tiền………. (Bằng chữ………) ngay khi ký kết hợp đồng này. Khoản tiền đặt cọc này Bên A có trách nhiệm trả lại cho Bên B sau khi hết thời hạn thuê hoặc được cấn trừ vào tiền thuê cho Bên B theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1.  Quyền của Bên A:

 • Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng này;
 • Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng Nhà Xưởng đúng mục đích theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Được cải tạo, nâng cấp Nhà Xưởng cho thuê khi được Bên B đồng ý;
 • Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của Bên B gây ra;
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu Bên B giao lại Nhà Xưởng khi hết thời hạn thuê;

4.2.  Nghĩa vụ của Bên A:

 • Giao Nhà Xưởng cho Bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Hỗ trợ cần thiết cho Bên B trong việc cung cấp điện, nước và phương tiện cần thiết để Bên B sử dụng Nhà Xưởng trong thời gian thuê;
 • Bảo trì, sửa chữa Nhà Xưởng theo định kỳ …….tháng/lần hoặc theo thông báo của Bên B trong vòng …… ngày; nếu Bên A không bảo trì, sửa chữa Nhà Xưởng mà gây thiệt hại cho Bên B thì phải bồi thường;
 • Mua bảo hiểm cháy, nổ và chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sự kiện bất khả kháng mà không do lỗi của Bên B;
 • Bồi thường thiệt hại cho Bên B khi để xảy ra tranh chấp về Nhà Xưởng với bên thứ ba, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của Bên B trong thời hạn thuê.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của Bên B:

 • Yêu cầu Bên A giao Nhà Xưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Được quyền ưu tiên tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên A khi hết thời hạn thuê của hợp đồng;
 • Được cho thuê lại một phần Nhà Xưởng trong thời hạn thuê nếu Bên B không sử dụng hết diện tích Nhà Xưởng;
 • Được bồi hoàn về chi phí sửa chữa Nhà Xưởng nếu Bên B tự sửa chữa được sự đồng ý của Bên A hoặc Bên A không tự sửa chữa theo thông báo của Bên B;
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng nhưng phải báo trước cho Bên A ít nhất 1 tháng.

5.2. Nghĩa vụ của Bên B:

 • Bảo quản, sử dụng Nhà Xưởng đúng công năng, thiết kế và đúng mục đích theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Thanh toán đủ tiền thuê Nhà Xưởng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Trả lại Nhà Xưởng cho Bên A khi hết thơi hạn thuê trong hợp đồng;
 • Không được tự ý sửa chữa Nhà Xưởng nếu không có sự đồng ý của Bên A;
 • Bồi thường thiệt hại cho Bên A do lỗi của mình gây ra;

ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

6.1   Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

 • Không thanh toán tiền thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Sử dụng Nhà Xưởng không đúng mục đích thuê;
 • Cố ý làm hư hỏng nghiêm trọng Nhà Xưởng thuê;

6.2.  Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

 • Bên A không sửa chữa Nhà Xưởng khi xuống cấp và khi Nhà Xưởng không đảm bảo công năng sử dụng theo mục đích thuê của Bên B;
 • Quyền sử dụng Nhà Xưởng của Bên A bị hạn chế do bị tranh chấp với bên thứ ba, bị kê biên, niêm phong theo quy định của pháp luật;
 • Xảy ra các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

6.3   Nghĩa vụ thông báo trước: Các bên chỉ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng này sau khi thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

7.1.  Bên A cam kết Nhà Xưởng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa; Bên A cam kết Nhà Xưởng đảm bảo chất lượng, an toàn khi cho Bên B thuê.

7.2   Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

7.4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng với tinh thần hợp tác và thiện chí cao nhất.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng này

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                                                                            BÊN A                                                                BÊN B

 (Ký tên, đóng dấu)                                             (Ký tên, đóng dấu)

Cảm ơn bạn đã tham khảo biễu mẫu trên của chúng tôi.

Lưu ý: Mẫu hợp đồng nêu trên của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật đến quý khách hàng để tham khảo chung, không phải là mẫu phù hợp áp dụng cho nhu cầu của từng khách hàng. Nếu có nhu cầu về mẫu hợp đồng cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 (Luật sư Tiến) – Zalo: 0909 586 490 – Emailtien.vu@olympiclaw.vn

Bài viết khác